1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)

วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 2 เทศบาลเมืองวารินชำราบ  ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)  เพื่อช่วยชีวิตภาวะคนหมดสติ จากอุบัติเหตุ โรคประจำตัว โดยมีหุ่นจำลองให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติจริง ให้แก่เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยได้รับเกียรติจาก นายศุภกร เงินมั่น พยาบาลวิชาชีพ และคณะ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการอบรมในครั้งนี้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน  งานป้องกันฯ

รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting