1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

พล.ต.ศักดิ์ชัย ทองนุ่ม ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำในการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ


วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ นางสุวิมล ศรีสถาน นางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วย นายธนพล สุระพรรค หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ, นายทรงยศ แสนทวีสุข หัวหน้าฝ่ายปกครอง และนางศิรินญา รัตนกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ได้ให้การต้อนรับ พล.ต.ศักดิ์ชัย ทองนุ่ม ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี และพ.ต.อรรถพร คำศรีสุข ผู้ช่วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง ซึ่งได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ติดตามตรวจสอบ และให้คำแนะนำในการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 28 มีนาคม 2564 นี้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
  เลือกตั้งเทศบาล 2564
Secured by Siteground Web Hosting