1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองการเจ้าหน้าที่


นางชุติมา  ศรีละพันธ์
ผอ.กองการเจ้าหน้าที่นางนริศรา  แสไพศาล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลัง
   

นายศรัณยู  คำสามารถ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางยุวดี ธิษาชัย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายภูวนาท  สุขประเสริฐ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาการ
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานบุคลากรทางการศึกษา

                

นายอภิชัย  แก้วงาม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


  บุคลากร
Secured by Siteground Web Hosting