1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ รับการตรวจประเมินออนไลน์เชิงลึก (รอบที่ 2) สำหรับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2564วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล รักษาการปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นางรุ่งนภา ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล, ผู้อำนวยการกองทุกกอง และพนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ เข้ารับการตรวจประเมินออนไลน์เชิงลึก (รอบที่ 2) สำหรับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2564 ผ่านโปรแกรม zoom โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ศรีราม หัวหน้าโครงการฯ และคณะกรรมการจากสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นผู้ประเมิน ซึ่งในการประเมินครั้งนี้เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้นำเสนอผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และนำเสนอผลงานนวัตกรรมโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2562 ซึ่งช่วยจัดการฐานข้อมูลภาษีฯได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ลดภาระการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการชำระภาษีในปีที่ผ่านมา

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


  สำนักปลัดฯ

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting