1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

พิธีเปิดการอบรมฟื้นฟูความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำปี 2556 เทศบาลเมืองวารินชำราบ

พิธีเปิดการอบรมฟื้นฟูความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำปี 2556 เทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 อาคารสำนักทะเบียนท้องถิ่น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ทั้ง 28 ชุมชน ตามโครงการอบรมฟื้นฟูความรู้อสม. ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อให้อสม.ได้ฟื้นฟูความรู้ด้านการสาธารณสุขสามารถนำไปปรับใช้พัฒนาชุมชนต่อไปได้ โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี มาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล, คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนการงานร่วมเป็นเกียรติ


  กองสาธารณสุขฯ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting