1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม

โครงการสืบสานพระราชปฏิธานสมเด็จย่า

ต้านภัยมะเร็งเต้านม
     

 
  วันที่  25  มิถุนายน  2556 ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่2  เทศบาลเมืองวารินชำราบ  ได้จัดทำโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านมะเร็งเต้านม  โดยการสอนการตรวจเต้านมด้วยตนเอง  โดยการสอนผู้หญิงอายุระหว่าง   30-70 ปี  และแจกสมุดบันทึกการตรวจเต้านมตนเอง  พ.ศ. 2556-2560  ให้แก่ประชาชนในชุมชน 

นโยบาย ผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

การจัดการ ความรู้

ระบบงาน ภายใน

เข้าสู่ ระบบฯ

เข้าสู่ ระบบฯ

Who's Online

เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดบริการด้านสาธารณสุขด้านใดมากที่สุด

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Secured by Siteground Web Hosting