1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม

โครงการสืบสานพระราชปฏิธานสมเด็จย่า

ต้านภัยมะเร็งเต้านม
     

 
  วันที่  25  มิถุนายน  2556 ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่2  เทศบาลเมืองวารินชำราบ  ได้จัดทำโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านมะเร็งเต้านม  โดยการสอนการตรวจเต้านมด้วยตนเอง  โดยการสอนผู้หญิงอายุระหว่าง   30-70 ปี  และแจกสมุดบันทึกการตรวจเต้านมตนเอง  พ.ศ. 2556-2560  ให้แก่ประชาชนในชุมชน 

นโยบาย ผู้บริหาร

VDO แนะนำ


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

การจัดการ ความรู้

ระบบงาน ภายใน


เข้าสู่ ระบบฯ

เข้าสู่ ระบบฯ

Who's Online

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดบริการด้านสาธารณสุขด้านใดมากที่สุด

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Secured by Siteground Web Hosting