1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองวารินชำราบ ดำเนินการฝึกซ้อมทบทวนความรู้ในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2565


เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองวารินชำราบ ดำเนินการฝึกทบทวนความรู้ในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2565 ซึ่งจะดำเนินการฝึกเป็นระยะเวลา 30 วัน โดยจะดำเนินการฝึกในรูปแบบต่างๆ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เช่น การค้นหาผู้ประสบภัยภายในอาคาร, การช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดอยู่บนอาคารสูง, การใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิง, การดับเพลิงในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ  เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ให้เกิดความชำนาญ ให้สามารถเตรียมพร้อมรับมือกับการสถานการณ์ฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งในวันเปิดการอบรมได้รับเกียรติจากนายสมปอง วงศ์คูณ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยนางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล, ดร.ธำรงค์ ชุมนุม รองปลัดเทศบาล และ จ.อ. ประกาศ ตระการไทย ตรวจเยี่ยมแถวและกล่าวให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ในการฝึกทบทวนการปฏิบัติงานในครั้งนี้

ภาพจาก ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  งานป้องกันฯ

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting