1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดการอบรมเสริมสร้างสุขภาพ เฝ้าระวังและป้องกันโรคในพื้นที่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565


วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยนางอัจฉราพร ธนาบูรณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 1, นางญาณผกา  สารธิมา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 และนางจิระวดี  ผ้าลายทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จัดการอบรมโครงการเสริมสร้างสุขภาพ เฝ้าระวังและป้องกันโรคในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2565  เพื่อทบทวนความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพ ความรู้ด้านการสาธารณสุข และการเฝ้าระวังและป้องกันโรคแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั้ง 28 ชุมชน ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้มีการสรุปสถานการณ์โควิด-19 และแนวทางการปฏิบัติในการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน และได้รับเกียรติจากนายณัฐพงษ์ โสดาภักดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ ทางเลือกสุขภาพ ห่างไกลโรค แก่สมาชิก อสม. ในครั้งนี้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  กองสาธารณสุขฯ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Secured by Siteground Web Hosting