1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

แจ้งข่าวดี...เบิกตรงค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น

altกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนค่ารักษาพยาบาล  โดยวางระบบการใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขเป็นระบบการเบิกจ่ายตรงให้กับพนักงานส่วนท้องถ่ิน  เช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน  และได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  จากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ขณะนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎร  ในวาระที่ 1 เรียบร้อยแล้ว  และจะพิจารณาขั้นคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ต่อไป

  กองคลัง

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting