1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ทศบาลเมืองวารินชำราบให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานอปพร.จากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

  เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานอปพร.จากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี วันที่ 3 กันยายน 2556 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 2 อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี นำโดยนายประสาน  บุญเกิด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเจดีย์ ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร. ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ตามโครงการฝึกอบรม เพิ่มศักยภาพและศึกษาดูงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเจดีย์ ประจำปี 2556 โดยมีนายณรงชัย  ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางสุวิมล  ศรีสถาน  รองปลัดเทศบาล, น.ส.นุชนาถ  ดีสุภาพ หัวหน้าฝ่ายบริหารการคลัง และพนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับณัฐพล  ทิพยรส  ข่าว/ภาพ  งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน 

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting