1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

งานผลประโยชน์ กองคลัง เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดการประชุมผู้ประกอบการแผงลอยบริเวณข้างโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 งานผลประโยชน์ กองคลัง เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดการประชุมผู้ประกอบการแผงลอยบริเวณข้างโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ โดยมีนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรีเป็นประธานในการประชุม

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

  กองคลัง

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

Secured by Siteground Web Hosting