1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะนักศึกษาปปร.รุ่นที่ 17 สถาบันพระปกเกล้าและธนาคารออมสินภาค 12 มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 4 ตุลาคม 2556 เวลา 15.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน คณะนักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 17 วิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้านำโดยนายจิรเดช  วรเพียรกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง และพญ.คุณหญิงพรทิพย์  โรจนสุนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ร่วมกับธนาคารออมสินภาค 12 อุบลราชธานี ได้มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและปลอบขวัญผู้ประสบอุทกภัย โดยมีนายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนำโดยนางนภาพร  ไกรกังวาร ประธานสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงานให้การต้อนรับ 


ในการนี้ทางคณาจารย์และนักศึกษากลุ่มเยาวชนจิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ยังได้นำถุงยังชีพจำนวน 50 ชุด มาร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้วยโดยมีนายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเป็นตัวแทนของเทศบาลในการรับมอบ


ณัฐพล  ทิพยรส  ข่าว/ภาพ  งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน 

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting