1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

สันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานีจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3/2556

สันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานีโดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ในฐานะประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี  ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียง เหนือครั้งที่ 3/2556   ระหว่างวันที่ 25 – 27   พฤศจิกายน  2556 โดยมีเทศบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 771 แห่ง ซึ่งประกอบด้วย นายกเทศมนตรี และ ปลัดเทศบาล กว่า 1,500 คน เข้าร่วมประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารท้องถิ่นในกลุ่มเทศบาลภาคตะวันออกเฉียง เหนืออันจะเกิดการประสานความร่วมมือ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถมีแนวคิดที่ดีในการบริหารและพัฒนาท้องถิ่นให้มีความ เจริญก้าวหน้า รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นได้มี ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่สามารถปฎิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบได้อย่างถูกต้อง

ซึ่งในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ได้มีการประชุมสัมมนาทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โดยในการประชุมได้รับเกียรติจากนายวันชัย  สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดการประชุม พร้อมบรรยายพิเศษ จากนั้นได้มีการการประชุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ประชุมธุรกิจ ) โดยนายวีรวัฒน์  ภักตรนิกร นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร  ประธานสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปิดท้ายด้วยการเสวนาทางวิชาการ โดยนายวีรวัฒน์  ภักตรนิกร ะธานสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, นายวีระชัย  ชมสาคร ผู้อำนวยการสำนัก สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนายสกล ลีโนทัย อนุกรรมาธิการด้านงบประมาณและการคลัง ส.ท.ท. ก่อนที่จะได้มีการมอบหมายการจัดการประชุมสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกฌฉียง เหนือครั้งต่อไปแก่สันนิบาตเทศบาลจังหวัดมหาสารคามซึ่งได้เป็นเป็นเจ้าถา พจัดการประชุม  สำนักปลัดฯ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting