1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบขอเชิญชวนเสียภาษี ประจำปี 2557

เทศบาลเมืองวารินชำราบขอเชิญชวนเสียภาษี  ประจำปี  2557


****************************

ด้วยงานผลประโยชน์   กองคลัง  เทศบาลเมืองวารินชำราบ  กำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีประจำปี 2557 แต่ละประเภท  มีดังนี้
1.   ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2557  
2.   ภาษีป้าย ยื่นแบบชำระภาษี  ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม – 31  มีนาคม   2557  
3.   ภาษีบำรุงท้องที่   ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม – 30  เมษายน   2557             

ทั้งนี้ ท่านสามารถยื่นแบบเพื่อเสียภาษีประจำปี 2557  ได้ที่  งานผลประโยชน์  กองคลัง เทศบาลเมืองวารินชำราบ  หรือหากมีข้อสอบถามประการใด  โทรศัพท์สอบถามได้ที่หมายเลข  045 – 269680 ต่อ 131


 

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting