1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดอบรมโครงการจัดเก็บข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองวารินชำราบ


วันที่ 31 มกราคม 2557 เวลา 9.00 น.  ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสวัสดิการสังคม ได้จัดการประชุมอบรมโครงการจัดเก็บข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองวา รินชำราบ เพื่อทำการชี้แจงเสริมสร้างความรู้ความเข้าในในการบริหารจัดเก็บข้อมูลพื้น ฐานของประชากรในแต่ละชุมชน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองวารินชำราบต่อไป โดยรับเกียรติจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ได้ส่งเจ้าหน้าที่่มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่กรรมการชุมชน และผู้แทนชุมชนในครั้งนี้


งานประชาสัมพันธ์  กองวิชาการและแผนงาน 

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting