1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ทม.วารินชำราบร่วมประชุมกก.ความปลอดภัยทางถนนฯและแผนป้องกันภัยฯของอปท.จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 25 มีนาคม 2557 เวลา 8.30 น. ณ หอประชุมประชาวาริน  นายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ และนายชิดชัย  ตั้งวงศ์ไชย หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุบลราชธานี และประชุมการจัดทำและทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจัดโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายวัยชัย  สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม โดยในที่ประชุมได้เน้นใช้การบริหารจัดการตั้งจุดตรวจและจุดบริการประชาชนใน พื้นที่สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน และแนะนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดตั้งจุดสกัดจุดบริการประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่บ้าน และชุมชนให้มีความเหมาะสมปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ช่วงระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2557 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงกำชับให้คุมเข้มการจำหน่ายสุราในช่วงเทศกาลสงกรานต์ด้วย

พร้อม กันนี้นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า กองบัญชาหารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ให้จังหวัดสั่งการและกำกับดูแลจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางที่กำหนด เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัด ตามมาตรา 16 (4) ของ พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ไปสู่การปฏิบัติและเป็นการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลข่าวจาก  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี
งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน
 

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting