1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล "บัณฑิตน้อย" ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล "บัณฑิตน้อย" ประจำปีการศึกษา 2566 แก่นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 3 แห่ง ได้แก่โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ,โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ และโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่น (มิตรภาพที่ 5) โดยได้รับเกียรติจากนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ มาเป็นประธานในการมอบใบประกาศนียบัตร และให้โอวาทแก่นักเรียน พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจากนางนภาพร  ไกรกังวาร ประธานสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เป็นผู้มอบช่อดอกไม้ให้แก่นักเรียน ร่วมด้วยนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี, สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ร่วมเป็นเกียรติให้แก่นักเรียนในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ทั้งนี้เทศบาลเมืองวารินชำราบได้จัดกิจกรรมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นัก เรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาลขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นกุศโลบายในการให้ผู้ปกครองได้เห็นถึงความสำคัญทางการศึกษาของบุตรหลาน รวมถึงสร้างความภาคภูมิใจในการศึกษาเล่าเรียนและเป็นแรงผลักดันให้บุตรหลาน ได้ประสบความสำเร็จทางการศึกษาในอนาคตต่อไป

Download ภาพกิจกรรม : https://drive.google.com/drive/folders/1ksTIKqGD9s8DKDTr7q6Bep_7GAawuu5e?usp=drive_link

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  กองการศึกษา
Secured by Siteground Web Hosting