1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบการซ้อมแผนดับเพลิง ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุบลฯ


ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดย นายชิตชัย ตั้งวงศ์ไชย ได้เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี จัดขึ้น เพื่อให้หน่วยงานทุกภาคส่วน ได้มีโอกาสฝึกซ้อมฯร่วมกัน และได้รับทราบบทบาท ภารกิจ หน้าที่ของแต่ละหน่วย ส่งผลให้เกิดความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือผู้ ประสบภัย ตามแนวทางของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ รวมทั้ง ทุกหน่วยจะได้รับทราบปัญหา อุปสรรค และข้อบกพร่องจากการฝึกซ้อมฯ และนำไปปรับปรุง แก้ไขให้ดียิ่งขึ้นในครั้งต่อไป  โดยได้จำลองสถานการณ์ เกิดเหตุไฟไหม้ ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี โดยเมื่อเกิดเหตุการณ์ ทางศูนย์การค้าฯ ได้ดำเนินการดับเพลิงในเบื้องต้นตามแผนภายใน จากนั้น ได้แจ้งประสานขอความช่วยเหลือไปยังฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองวารินชำราบ / ตำรวจ / 1669 /เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้เดินทางมาปฏิบัติการดับเพลิง และหน่วยงานราชการที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบ ระดมกำลังเข้ามาให้การช่วยเหลือ และระดมผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องมาเป็นที่ปรึกษาในการดับเพลิง กู้ภัย อพยพ และเยียวยาผู้ประสบภัย ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี และระเบียบที่เกี่ยวข้อง จนสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยออกมาได้ทั้งหมด โดยไม่มีผู้เสียชีวิตและสูญหาย

 

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting