1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

งานป้องกันฯเทศบาลเมืองวารินชำราบเป็นวิทยากรในโครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี


เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์อนามัยที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายชิตชัย ตั้งวงศ์ไชย หัวหน้าฝ่ายป้องกันเเละรักษาความสงบได้นำทีมวิทยากรออกให้ความรู้การป้องกัน อัคคีภัยในการอบรมเชิงปฎิบัติการตามโครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ศูนย์อนามัยที่ 7 ประจำปี 2557  โดยมี นายกฤษณ แก้วหลอดหัน หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี เป็นตัวแทนในการต้อนรับพิธีเปิดการอบรมครั้งนี้ ซี่งมีแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี เข้ารับการฝึกอบรมเป็นจำนวนมาก


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
 

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting