1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการเลือกกรรมการชุมชน แทนตำแหน่งที่ว่าง ในชุมชนท่ากอไผ่ และชุมชนดีงามวันที่ 26 เมษายน 2567 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยนางสาวปริยา วงศ์กาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการจัดการเลือกกรรมการชุมชน แทนตำแหน่งที่ว่าง ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ซึ่งในภาคเช้าเป็นการเลือกกรรมการชุมชนแทนตำแหน่งที่ว่าง ในชุมชน ท่ากอไผ่ จำนวนตำแหน่งที่ว่าง 1 ตำแหน่ง และในภาคบ่ายเป็นการเลือกกรรมการชุมชนแทนตำแหน่งที่ว่าง ในชุมชนดีงาม จำนวนตำแหน่งที่ว่าง 1 ตำแหน่ง ซึ่งบรรยากาศการเลือกกรรมการชุมชน ทั้ง 2 ชุมชน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองสวัสดิการและสังคม
Secured by Siteground Web Hosting