1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ตัวแทนเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้โครงการ USAID Enhance เข้าประชุมศึกษาข้อมูลและสภาพปัญหาของเทศบาลเมืองวารินชำราบ


วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ได้มอบหมายให้ นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุมให้ข้อมูลแก่ตัวแทนเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้โครงการ USAID Enhance ซึ่งได้เลือกพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ในการดำเนินโครงการออกแบบนวัตกรรมเพื่อช่วยขยายเสียงของประชาชนในการจัดการปกครองท้องถิ่น โดยกลุ่มตัวแทนเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้าสอบถามข้อมูลเพื่อศึกษาสภาพทั่วไป สภาพปัญหาของชุมชน ภาพรวมในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ และช่องทางในการติดต่อกับผู้นำชุมชน ซึ่งทางกลุ่มตัวแทนเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี จะนำข้อมูลที่ได้ไปวางแผนออกแบบนวัตกรรมของโครงการฯ ต่อไป  

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

4  สำนักปลัดฯ
Secured by Siteground Web Hosting