1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ รณรงค์ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก โรคไข้ซิก้า และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ภายในชุมชนแสนสำราญ


วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย อสม.ชุมชนแสนสำราญ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมชาวเทศบาลเมืองวารินร่วมใจ รณรงค์ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก โรคไข้ซิก้า และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ภายในชุมชนแสนสำราญ โดยใช้มาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค  ได้แก่ เก็บบ้าน (ให้ปลอดโปร่ง ไม่ให้ยุงเกาะพัก) เก็บขยะ (กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง) เก็บน้ำ (ปิดฝาให้มิดชิด ไม่ให้ยุงวางไข่ หากปิดไม่ได้ให้เปลี่ยนบ่อยๆ/เทน้ำทิ้ง) และพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกัน 3 โรคร้ายซึ่งมียุงลายเป็นพาหะนำโรค

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting