1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

อบรมให้ความรู้โรงเรียนอสม.ประจำเดือนมิถุนายน และอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขต้นแบบ พ.ศ.2557

อบรมให้ความรู้โรงเรียนอสม.ประจำเดือนมิถุนายน และอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขต้นแบบ พ.ศ.2557.......วันที่ 26 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 2 งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) ในโรงเรียนอสม.ประจำเดือนมิถุนายน 2557 ซึ่งในการอบรมครั้งนี้นอกจากจะเป็นการอบรมติดตามงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำเดือนแล้ว ยังเป็นการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขต้นแบบ ประจำปีพ.ศ.2557  โดยได้มีการให้ความรู้ในเรื่องทันตสาธารณสุขทั้งการดูแลรักษาช่องปาก โรคที่เกิดขึ้นในช่องปาก และการเกิดมะเร็งในช่องปาก จากเจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุขเทศบาลเมืองวารินชำราบด้วย

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน 

นโยบาย ผู้บริหาร

VDO แนะนำ


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

การจัดการ ความรู้

ระบบงาน ภายใน


เข้าสู่ ระบบฯ

เข้าสู่ ระบบฯ

Who's Online

เรามี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดบริการด้านสาธารณสุขด้านใดมากที่สุด

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Secured by Siteground Web Hosting