1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและทัศนศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 วันที่ 2

วันที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองวารินชำราบ  ได้จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและทัศนศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 วันที่ 2 เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่างๆ ให้แก่สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายพงศภัค ตรีผลา หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ ช่วยเหลือ และฟื้นฟู จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี และนายวุฒิศักดิ์  อินทอง  ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  งานป้องกันฯ
Secured by Siteground Web Hosting