1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมรณรงค์โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี2567 (รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด)

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดกิจกรรมรณรงค์โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี2567 (รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา โดยมีนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงานร่วมเป็นเกียรติ โดยได้นำผู้นำชุมชนในเขตเทศบาล ,ประชาชน และนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ทั้ง 3 แห่ง ร่วมเดินรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจถึงนโยบายยาเสพติดแนวใหม่ รวมทั้งโทษพิษภัยจากยาเสพติด สามารถป้องกันตนเอง ครอบครัว สังคม ตลอดจนประเทศชาติให้ปลอดภัยจากยาเสพติด ซึ่ง วันที่ 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

  กองสวัสดิการและสังคม
Secured by Siteground Web Hosting