1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย "ชะลอสูงวัย ชีวายืนยาว" ประจำปี 2567


วันที่ 1 กรกฎาคม 2567  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยนางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย "ชะลอสูงวัย ชีวายืนยาว" ประจำปี 2567 เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในด้านสุขภาพร่างกาย และสุขภาพจิด รวมถึงเพื่อให้สูงอายุได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาพซึ่งกันและกัน เตรียมพร้อมรับมือกับสังคมผู้สูงวัยในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ  

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting