1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย "ชะลอสูงวัย ชีวายืนยาว" ประจำปี 2567

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567  เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน ศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย "ชะลอสูงวัย ชีวายืนยาว" ประจำปี 2567  ขึ้น เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในด้านสุขภาพร่างกาย และสุขภาพจิต รวมถึงเพื่อให้สูงอายุได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาพซึ่งกันและกัน เตรียมพร้อมรับมือกับสังคมผู้สูงวัยในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ  โดยได้รับเกียรติจากนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี มาเป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมเป็นในกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย สำหรับกิจกรรมภายในงานนั้นประกอบไปด้วย พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ  ชมรมผู้สูงอายุต้นแบบเข้มแข็ง 5 ชมรม ในอำเภอวารินชำราบ ชมรมผู้สูงอายุวัดผาสุการาม, ชมรมผู้สูงอายุหนองบก , ชมรมผู้สูงอายุท่าลาด , ชมรมผู้สูงอายุบ้านลือคำหาญ และชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองกินเพล  จากนั้นได้มีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง การลดภาวการณ์ซึมเศร้าในผู้สูงอายุ สมาธิกับการควบคุมอารมณ์ จากสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 229 วัดบูรพา จังหวัดอุบลราชธานี

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting