1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเมืองวารินชำราบสู่การเป็นเมือง smart city

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานหลังใหม่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดการประชุมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเมืองวารินชำราบสู่การเป็นเมือง smart city โดยมีดร.รุ่งนภา ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เป็นประธานในการประชุมโดยในปี 2567 จะนำระบบร้องทุกข์ออนไลน์ เข้ามาใช้แก้ปัญหาเชิงพื้นที่ให้แก่ประชาชน ผ่านระบบ LINE จะนำระบบร้องทุกข์ออนไลน์ เข้ามาใช้แก้ปัญหาเชิงพื้นที่ให้แก่ประชาชน ผ่านระบบ LINE โดยประชาชนจะสามารถแจ้งปัญหาเมืองได้อย่างทันท่วงที และติดตามสถานะของคำร้องได้ ทั้งยังสร้างความโปร่งใสให้กับประชาชนในการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนปัญหาเมือง รวมไปถึงเทศบาลเมืองวารินชำราบ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการร้องทุกข์นั้นมาวางแผนและตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
Secured by Siteground Web Hosting