1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมลงนาม MOU การขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการอ่านออก เขียนได้ ของเด็กไทย/เยาวชนไทยในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 สู่คุณภาพชีวิตที่ดี


วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง ทับทิมสยาม 3 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์คอมเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุบลราชธานี นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ได้มอบหมายให้ นายบุญยง จินตนะกุล รองนายเทศมนตรี เป็นตัวแทนเทศบาลเมืองวารินชำราบ เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการอ่านออก เขียนได้ ของเด็กไทย/เยาวชนไทยในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 สู่คุณภาพชีวิตที่ดี ระหว่าง สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 กับ ผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 โดยมี นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ร่วมด้วย ดร.สุภชัย จันปุ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14 นายสำเริง ม่วงสังข์  รองผู้ราชการจังหวัดอุบลราชธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาญเจริญ ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ภาคีเครือเครือข่าย ครู และนักเรียน จำนวนกว่า 200 คนเข้าร่วมในการลงนาม MOU ครังนี้

ทั้งนี้ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการอ่านออก เขียนได้ ของเด็กไทย/เยาวชนไทยในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 สู่คุณภาพชีวิตที่ดี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการบูรณาการในพื้นที่ ส่งเสริมและสนับสนุนการอ่านออกเขียนได้ ของเด็กไทย/เยาวชนไทย พัฒนาสื่อ เครื่องมือ นวัตกรรม การแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ ของเด็กไทย/เยาวชนไทย พร้อมทั้งสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ปฏิบัติภารกิจตามวัตถุประสงค์ของโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการอ่านออก เขียนได้ของเด็กไทย/เยาวชนไทย ในเขตพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ซึ่งโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ทั้ง 3 แห่ง ได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนแกนนำ จาก 167 โรงเรียนของจังหวัดอุบลราชธานี ในการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

  กองการศึกษา
Secured by Siteground Web Hosting