1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมคณะทำงานประเมินตนเองด้านการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. 2567

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายอุทัย วะรงค์ ปลัดเทศบาล เป็นประธานในการการประชุมคณะทำงานประเมินตนเองด้านการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดและบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำ การจัดบริการสาธารณะของ อปท. ประจำปี พ.ศ. 2567 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.ก.ถ. (www.odloc.go.th) ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2567


งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  สำนักปลัดฯ
Secured by Siteground Web Hosting