1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2557 หลักสูตรการทำพานบายศรี และการทำแจ่วบอง


วันที่ 9 กันยายน 2557 เวลา 9.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพในโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอ เพียง ประจำปี 2557 หลักสูตรการทำพานบายศรี และการทำแจ่วบอง เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เกิดการเรียนรู้ สามารถพึ่งพาตนเองและเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน รวมถึงยังเป็นการพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี และแม่บ้าน  โดยมีกลุ่มสตรี แม่บ้าน และประชาชนทั่วไปจำนวน 80 คนจากทั้ง 28 ชุมชน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ซึ่งในการอบรมได้รับเกียรติจากคุณไอยเรศ สาริบุตร พร้อมคณะมาเป็นวิทยากรให้ความรู้หลักสูตรการทำพานบายศรี และคุณสุภาพร คำเมฆ ประธานกลุ่มแปรรูปและถนอมอาหารบุ่งมะแลงมาเป็นวิทยากรให้ความรู้หลักสูตรการ ทำอาหารแจ่วบอง สำหรับในพิธีเปิดโครงการนั้นได้รับเกียรติจากนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรีมาเป็นประธาน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล, น.ส.วีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล, นางอรุญรัตน์ วิมลสุข รองปลัดเทศบาล, นางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงานร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ


งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน  กองสวัสดิการและสังคม

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting