1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ทม.วารินชำราบ จัดโครงการรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เวลา 8.30 น. ณ หอประชุมประชาวาริน กองสวัสดิการสังคม ได้จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี 2558 ซึ่งทางเทศบาลเมืองวารินชำราบได้เชิญเยาวชน แกนนำชุมชน และผู้นำกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลจำนวน 300 คนเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี, สมาชิกสภาเทศบาล, ปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงานร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการให้ความรู้ในเรื่องบทบาทของบ้านพักเด็กและ ครอบครัว จ.อุบลราชธานี ภารกิจของศูนย์ประชาบดี รวมถึงการให้ความรู้ทางกฏหมายที่เกี่ยวกับการความรุนแรงในครอบครัวและการ ล่วงละเมิดทั้งทางร่างกายและจิตใจ เพื่อสร้างเครือข่ายในการป้องกันและเฝ้าระวังความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว พร้อมด้วยการออกบูทเผยแพร์เอกสารทางกฏหมายโดยศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและ ให้ความช่วยเหลือ ทางกฏหมายแก่ประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทั้งนี้ ตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2542 ได้กำหนดให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็นเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและ สตรี และทางสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล ซึ่งนับวันยิ่งมีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น จึงต้องรวมพลังสร้างค่านิยมให้เกิดความตระหนัก เกิดการเฝ้าระวังและไม่เพิกเฉยต่อความรุนแรงในเด็ก สตรี และครอบครัว

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการและสังคม

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting