1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ทม.วารินชำราบ จัดอบรมโครงการจัดทำแผนชุมชนพึ่งตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2558

วันที่ 23 ธันวาคม 2557 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 2 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดการอบรมโครงการจัดทำแผนชุมชนพึ่งตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยได้เชิญคณะกรรมการชุมชนและผู้แทนชุมชนจากทั้ง 28 ชุมชนในเขตเทศบาล เข้าร่วมการอบรมฯเพื่อเป็นวิทยากรกระบวนการในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน ซึ่งในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงานร่วมเป็นเกียรติ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาความสามารถของชุมชนให้เป็น ชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ และก่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน ประชาสัมคม และเครือข่ายองค์กรชุมชน รวมทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงความต้องการของชุมชนภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ และยุทธศาสตร์จังหวัด ซึ่งการจัดทำแผนชุมชนพึ่งตนเองนี้จะได้นำไปบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาเทศบาลของ เทศบาลเมืองวารินชำราบ ตลอดจนชุมชนมีฐานข้อมูลแผนชุมชนที่หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ สำหรับการอบรมโครงการฯในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางกาญจนา  ทวีวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีและคณะมาเป็นวิทยากร

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน  กองสวัสดิการและสังคม

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting