1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมคณะทำงานโครงการคืนคลองให้น้ำไหล คืนความสดใสให้แม่น้ำทั่วประเทศ พื้นที่กุดปลาขาว

ประชุมคณะทำงานโครงการคืนคลองให้น้ำไหล คืนความสดใสให้แม่น้ำทั่วประเทศ พื้นที่กุดปลาขาว........วันที่ 6 มกราคม 2558 เวลา 14.00 น.  ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยกองช่าง ซึ่งมีนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุม ได้เป็นเจ้าภาพในการประชุมคณะทำงานโครงการคืนคลองให้น้ำไหล คืนความสดใสให้แม่น้ำทั่วประเทศ ซึ่งในพื้นที่อำเภอวารินชำราบได้เลือกลำน้ำกุดปลาขาว ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบเป็นที่ดำเนินโครงการ ทั้งนี้โครงการ“คืนคลองให้น้ำไหล คืนความใสให้แม่น้ำทั่วประเทศ”เป็นนโยบายของรัฐบาล และคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ที่ต้องการบำรุงรักษาคูคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติ  รวมถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการกักเก็บน้ำของแหล่งน้ำธรรมชาติ และ เพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกแก่ประชาชนให้ทราบถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำ


งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน  กองช่าง

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting