1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับสทภ.11 และหน่วยงานต่างๆ จัด“โครงการคืนคลองให้น้ำไหล คืนความใสให้แม่น้ำทั่วประเทศ”จังหวัดอุบลราชธานี


วันที่ 14 มกราคม 2558 เวลา 9.00 น. ณ สวนสาธารณะกุดปลาขาว เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 อุบลราชธานี ได้จัดโครงการ"คืนคลองให้น้ำไหล คืนความใสให้แม่น้ำทั่วประเทศ" จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการพัฒนาแหล่งน้ำ และบำรุงรักษาคูคลองธรรมชาติให้สามารถใช้งานได้อย่างประสิทธิภาพและคุณภาพ ทั้งในการกักเก็บน้ำในหน้าแล้งและการระบายน้ำในยามน้ำท่วม ตลอดจนยังเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์แหล่งน้ำภายใน ท้องถิ่น รวมถึงเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา โดยมีนายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ สำหรับการดำเนินการนั้นได้รับความอนุเคราะห์เครื่องมือ เครื่องจักร และกำลังคนจากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี, หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56, กรมทหารราบที่ 6, มณฑลทหารบกที่ 22, สำนักงานทางหลวงชนบทเขต 7 อุบลราชธานี, สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอุบลราชธานี, สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 11 อุบลราชธานี, ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 อุบลราชธานี, ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร, สำนักคุมประพฤติ, เรือนจำอุบลราชธานี และกลุ่มพลังมวลชนกรรมการชุมชน อปพร. อสม.เขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ

ทั้ง นี้ จังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดให้พื้นที่ลำน้ำกุดปลาขาว ซึ่งมีความยาว 7 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ และเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ เป็นที่ดำเนินโครงการ เนื่องจากสภาพลำน้ำโดยทั่วไปมีสวะและวัชพืชเป็นจำนวนมากทำให้เกิดตะกอนทับถม และรุกล้ำลำน้ำ ส่งผลให้ลำน้ำตื้นเขินประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณสองฝั่งลำน้ำใช้ประโยชน์ จากแหล่งน้ำได้ไม่เต็มศักยภาพ

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน
  กองช่าง

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting