1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

สำนักงานกกต.อุบลราชธานีจัดการอบรมให้ความรู้ด้านการพัฒนานวัตกรรมการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติแก่เทศบาลเมืองวารินชำราบ


วันที่ 23 มกราคม 2558 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) จ.อุบลราชธานี โดยนายทรงศักดิ์ จันทรุกขา ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี ได้นำวิทยากรมาให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล และคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบในโครงการ"กกต.จังหวัดเคลื่อน ที่เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเลือกตั้งและการออหเสียงประชามติ" โดยมีนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี เป็นประธานในการเปิดการอบรม ซึ่งทางสำนักงานกกต.จ.อุบลราชธานีได้นำนวัตกรรมใหม่เครื่องลงคะแนนเสียง เลือกตั้งมาอธิบายและสาธิตถึงขั้นตอนในการทำงาน พร้อมทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมรับการอบรมได้ทดลองใช้เครื่องลงคะแนน เสียงเลือกตั้ง นอกจากนี้ทางกกต.จ.อุบลราชธานียังได้ให้ความรู้ในเรื่องของหลักประชาธิปไตย แก่ผู้เข้ารับการอบรมด้วย

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน
  สำนักปลัดฯ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

Secured by Siteground Web Hosting