1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะอบรมสัมมนาอปท.จังหวัดยโสธร โดยมรภ.สวนดุสิต รุ่นที่ 1 เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 คณะผู้เข้าอบรมโครงการเพิ่มประสิทธภาพการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่นจังหวัดยโสธร ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองวารินชำ ราบ เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ในเรื่องของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้สามารถ นำมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ภายในท้องถิ่นแก่ผู้เข้ารับการอบรมในการจัดทำ แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามบริบทของจังหวัดยโสธรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี, น.ส.วีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล, นางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงานให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้


งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน
  กองช่างสุขาภิบาล

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting