1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

ข้อแนะนำการเสียภาษีในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ

ข้อแนะนำการเสียภาษีในเขตเทศบาล - ในเขตเทศบาลนั้น ประชาชนในท้องถิ่น มีหน้าที่จะต้องภาษีแก่เทศบาลเพื่อนำไปพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน คือ ภาษีที่เก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่ให้เช่าที่ทำการค้าขาย ที่เก็บสินค้า ที่ประกอบการอุตสาหกรรม ที่ให้ญาติ พ่อแม่ หรือผู้อื่นอยู่อาศัยหรือใช้เพื่อหาประโยชน์อย่างอื่น ยกเว้นโรงเรือนที่อยู่อาศัยเอง

 •  ระยะเวลาการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

           - ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์หรือเจ้าของกรรมสิทธิ์โรงเรือนและที่ดินต้องไปยื่นแบบแสดงรายการ     แห่งทรัพย์สิน (ภรด.2) ที่กองคลัง เทศบาลเมืองวารินชำราบ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ของทุกปี โดยต้องเป็นผู้กรอกรายการทรัพย์สินด้วยตัวเองให้ครบถ้วน หากไม่ยื่นแบบ ภ.ร.ด. 2 ภายในกำหนด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200 บาท แต่ถ้า 4 เดือน พนักงานเก็บภาษีอาจสั่งตามกฎหมายยึดและขายทรัพย์สินได้

2. ภาษีบำรุงท้องที่ หรือ ภาษีที่ดิน คือ   ภาษีที่เรียกเก็บจากเจ้าของที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ที่ดินในเขตเทศบาล โดยผู้ที่ดินเนื้อที่ไม่เกิน 1 งานและ  ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ได้รับการ ยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี

 • ระยะเวลาการเสียภาษีบำรุงท้องที่หรือภาษีที่ดิน 

          - ภายในวันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้นเดือนเมษายนของทุกปี  โดยยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท. 5) ณ เทศบาลเมืองวารินชำราบ หากพ้นกำหนด ต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 24 ต่อปี ส่วนผู้ที่หลีกเลี่ยงไม่เสียภาษีเจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจแจ้งการประเมินย้อนหลังได้ไม


การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ กับ    ที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน คือ ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สิน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง เช่น ตึก อาคาร คอนโดมิเนียม หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นในเขตเทศบาลซึ่งใช้หาประโยชน์ โดยใช้เป็นสถานประกอบการพาณิชย์ต่าง ๆ ให้เช่า หรือให้ผู้อื่นอยู่อาศัย อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีโรงเรือน และที่ดินกับเทศบาล

 • ระยะเวลาการชำระภาษี ภายในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ของทุกปี
 • การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน

             -  ขอรับแบบพิมพ์แสดงรายการทรัพย์สิน (แบบ ภ.ร.ด.2) ที่งานผลประโยชน์ กรอกรายละเอียดและยื่นต่อเจ้าหน้าที่เพื่อประเมินภาษีภายในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ของทุกปี
             -  ขอรับใบแจ้งการประเมินภาษี (แบบ ภ.ร.ด.8) จากเทศบาลแล้วชำระเงินภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน

 • หลักฐานที่นำไป

             •    สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ น.ส.3 หรือ น.ส.3 ก
             •    บัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้าน
             •    ทะเบียนการค้า ทะเบียนพาณิชย์ ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
             •    ใบเสร็จรับเงิน ปีที่ผ่านมา

 • บทกำหนดโทษ

             1.    ถ้าไม่ชำระเกิน 1 เดือน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลาที่บัญญัติไว้ในมาตรา 38 ให้เพิ่มร้อยละ 2.50 ของค่าภาษีที่ค้าง
             2.    ถ้าเกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน ให้เพิ่มร้อยละ 5 ของค่าภาษีที่ค้าง
             3.    ถ้าเกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน ให้เพิ่มร้อยละ 7.5 ของค่าภาษีที่ค้าง
             4.    ถ้าเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน ให้เพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีที่ค้าง    


2.ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีบำรุงท้องที่ หมายถึง ภาษีที่เก็บจากเจ้าของที่ดิน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติ บุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ คือ ผู้เป็นเจ้าของที่ดินระยะเวลาการชำระภาษี ภายในเดือนมกราคม - เมษายน ของทุกปี

 • การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่

             •    ให้เจ้าของที่ดินที่อยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงราย ไปยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (แบบ ภ.บ.ท.5) ที่งานผลประโยชน์ ส่วนพัฒนารายได้ สำนักการคลัง เทศบาลนครเชียงราย และชำระภาษีภายในเดือนมกราคม - เมษายน ของทุกปี
             •    กรณีเป็นเจ้าของที่ดินใหม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนที่ดิน เจ้าของที่ดินจะต้องยื่น แบบแสดงรายการ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

 • หลักฐานที่นำไป

             •    สำเนาโฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ น.ส.3 ก
             •    บัตรประจำตัวประชาชน
             •    ใบเสร็จรับเงินปีที่แล้ว

 • บทกำหนดโทษ

            1.    ผู้ใดจงใจไม่มายื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) หรือไม่ยอมชี้แจง หรือไม่ยอม แจ้งจำนวนเนื้อที่ดิน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
            2.    ผู้ใดโดยรู้แล้วหรือจงใจแจ้งาข้อความอันเป็นเท็จ หรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดง เพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีบำรุงท้องที่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
            3.    ผู้ใดไม่ชำระภาษีบำรุงท้องที่ภายในเวลาที่กำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 24 ต่อปี ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่


3.ภาษีป้าย ภาษีป้าย หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการ ประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะแสดง หรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือ เครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย คือ เจ้าของป้าย หรือผู้ครอบครองป้ายระยะเวลาการชำระภาษี คือ มกราคม - มีนาคม ของทุกปี

 • การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย

            -    ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษี ณ งานผลประโยชน์ ส่วน พัฒนารายได้ สำนักการคลัง เทศบาลนครเชียงราย ภายในเดือนมกราคม - มีนาคม ของทุกปี และต้องชำระภาษีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
            -    ผู้ใดติดตั้งป้ายอันต้องเสียภาษีหลังเดือนมีนาคม หรือติดตั้งป้ายใหม่แทนป้ายเดิม หรือ เปลี่ยนแปลงแก้ไขพื้นที่ป้าย ข้อความ ภาพอันเป็นเหตุให้เสียภาษีเพิ่มขึ้น ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในวันที่ 15 นับแต่วันที่ติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข

 • บทกำหนดโทษ

           1.   ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคำเท็จหรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีก เลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้าย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
           2.    ผู้ใดโดยรู้หรือจงใจแจ้งข้อความเท็จ ให้ถ้อยคำเท็จหรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษีป้าย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาท
           3.    ผู้ใดไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาที่กำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย
           4.    ผู้ใดยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไม่ถูกต้อง ทำให้จำนวนเงินภาษีป้ายลดน้อยลง ให้ เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของภาษีป้ายที่ประเมินเพิ่มเติม

  การชำระภาษี(กองคลัง)

รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting