1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดการอบรมโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำปี 2558


วันที่ 30 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 2 ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ  โดยนายชิดชัย ตั้งวงศ์ไชย หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ได้จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2558 เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่างๆ ให้แก่สมาชิกอปพร.  โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี มาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายเฉลิม หวานใจ สมาชิกสภาเทศบาล, นายประทิน ลิ้มพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล และที่ปริกษาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนร่วมเป็นเกียรติในพิธี ซึ่งการอบรมในครั้งนี้จะเป็นการอบรมทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยภาคทฤษฎีได้รับเกียรติจากนายอดิศร บุญมาก จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีมาเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน
 

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting