1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสวัสดิการสังคมจัดโครงการเยาวชนรักษ์ท้องถิ่น ประจำปี 2558

วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการเยาวชนรักษ์ท้องถิ่น ประจำปี 2558 ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนได้มีความภาคภูมิใจและสำนึกรักในถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเอง รวมถึงเป็นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนได้รู้จักทำกิจกรรมร่วมกัน ส่งเสริมความสามัคคี และเป็นสร้างเครือข่ายแกนนำเด็กและเยาวชนรักษ์ท้องถิ่น โดยในพิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจากนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี มาเป็นประธาน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล,  หัวหน้าส่วนการงาน และผู้บริหารสถานศึกษาร่วมเป็นเกียรติ สำหรับการดำเนินโครงการในครั้งนี้มีเด็กและเยาวชนจากชุมชนในเขตเทศบาลจำนวน 80 คน เข้าร่วมทำกิจกรรม และได้รับเกียรติจากนายศิลารักษ์ เขียวสนาม ประธานกลุ่มเพาะรัก มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการตระหนักถึงความภาคภูมิใจในถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเอง

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน


  กองสวัสดิการและสังคม

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting