1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะกรรมการชุมชนบ้านสวนวาริน

คณะกรรมการชุมชนบ้านสวนวาริน

รูปภาพ
ชื่อ - สกุล
 ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
ที่อยู่


นายศักดิ์สิทธิ์  ศุภโกศล
ประธานกรรมการชุมชน
086-244 6686
309 ถ.เทศบาล 22


นายธนวัฒน์  วิโย
รองประธานกรรมการชุมชน
085-205 5048

109 ถ.เทศบาล 22

นายเสรีชน  สายบุญ
กรรมการฝ่ายปกครองชุมชน
081-2825689
213 ถ.เทศบาล 22


นางสุดารักษ์  พละศักดิ์
กรรมการฝ่ายคลังชุมชน
085-4990541
53 ถ.เทศบาล 22


นางทัศนีย์  โพธิ์ชะอุ่ม
กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคมชุมชน
085-074 5609

15 ถ.เทศบาล 22

นางวันเพ็ญ  กุลพันธ์
กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชุมชน
084-497 7137
69 ถ.เทศบาล 22
น.ส.บัญญัติ  อาจเอี่ยม
กรรมการฝ่ายพัฒนาชุมชน
086-875 9665
61 ถ.เทศบาล 22
นางสุวิมล  หว่างเทียน
กรรมการฝ่ายการศึกษาและวัฒนาธรรมชุมชน
086-915 5256
289 ถ.เทศบาล 22
น.ส.กรรณิการ์  เทพโยธี
กรรมการเลขานุการชุมชน
089-880 1617


ที่ตั้ง

ทิศเหนือ ติดกับชุมชนหนองบก

ทิศใต้ ติดกับชุมชนหนองกอก

ทิศตะวันออก ติดกับชุมชนหนอนกอก

ทิศตะวันตก ติดกับชุมชนหนองบก

จำนวนประชากร

ชาย 124 คน

หญิง 146 คน

รวม 270 คน

จำนวนครัวเรือน

133 ครัวเรือน

  คณะกรรมการชุมชน
ไม่สามารถ feed URL ที่ระบุไว้ได้.

รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting