1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะกรรมการชุมชนหนองบก

คณะกรรมการชุมชนหนองบก

รูปภาพ
ชื่อ - สกุล
 ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
ที่อยู่


นางยุภาวดี เทพมงคล
ประธานกรรมการชุมชน
081-699 6599
12/2 ถ.เทศบาล58


นางประไพ

อรรถบลยุคล

รองประธานกรรมการชุมชน
081-730 7378

53 ถ.เทศบาล58

ร.ต.สมร ยวนใจ
กรรมการฝ่ายปกครองชุมชน
089-425 7337
8/1 ถ.เทศบาล58


ร.ต.ต.ปุ้ย ทองสุทธิ์
กรรมการฝ่ายคลังชุมชน
045-323 718
53/1 ถ.เทศบาล58


นางจันทร์ฉาย แสนศรี
กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคมชุมชน
086-249 0551
5/2 ถ.เทศบาล58

นางวิภาวรรณ อุมา

กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชุมชน
089-029 1896
19/5 ถ.เทศบาล58
นายสุตตา สิงทา
กรรมการฝ่ายพัฒนาชุมชน
080-465 7116
145 ถ.เทศบาล58
นายสังกาศ เฉียบแหลม
กรรมการฝ่ายการศึกษาและวัฒนาธรรมชุมชน
087-457 1789
35 ถ.เทศบาล58
นางพวงผกา เฉียบแหลม
กรรมการเลขานุการชุมชน
089-582 4691
35 ถ.เทศบาล58


ที่ตั้ง

ทิศเหนือ ติดกับชุมชนแหลมทอง

ทิศใต้ ติดกับชุมชนหนองกอก

ทิศตะวันออก ติดกับชุมชนแหลมทอง

ทิศตะวันตก ติดกับเขตเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ

จำนวนประชากร

ชาย 604 คน

หญิง 604 คน

รวม 1,208 คน

จำนวนครัวเรือน

412 ครัวเรือน

  คณะกรรมการชุมชน

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting