1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะกรรมการชุมชนบูรณะ

คณะกรรมการชุมชนบูรณะ

รูปภาพ
ชื่อ - สกุล
 ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
ที่อยู่


นายจำนง ศิริกมลเสถียร
ประธานกรรมการชุมชน
090-826 1701
63 ถ.เทศบาล9


ร.ต.พูลศักดิ์ คำแก่น
รองประธานกรรมการชุมชน
087-871 6634

20/8 ถ.เทศบาล3

นายบัน นิพขันธุ์
กรรมการฝ่ายปกครองชุมชน
086-876 1406
28 ถ.เทศบาล1


นางสมใจ พิลาทอง
กรรมการฝ่ายคลังชุมชน
083-682 8093
35/4 ถ.เทศบาล3


นางวันเพ็ญ โลบุญ

กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคมชุมชน
080-473 7808
48 ถ.เทศบาล1

นางเทวี เมืองเหนือ

กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชุมชน
089-581 5684
24/1 ถ.เทศบาล1
นางรัศมี พิมพ์หงษ์
กรรมการฝ่ายพัฒนาชุมชน
082-374 6798
45/2 ถ.เทศบาล7

นางทิพยา โพธิ์มั่น
กรรมการฝ่ายการศึกษาและวัฒนาธรรมชุมชน
086-866 0508
32 ถ.เทศบาล1

นางอรทัยวรรณ

จีนจำรัส

กรรมการเลขานุการชุมชน
083-124 4006
35/1 ถ.เทศบาล3


ที่ตั้ง

ทิศเหนือ ติดกับชุมชนวัดผาสุการาม

ทิศใต้ ติดกับเขตเทศบาลตำบลแสนสุข

ทิศตะวันออก ติดกับชุมชนสุขสำราญ

ทิศตะวันตก ติดกับชุมชนหนองตาโผ่น

จำนวนประชากร

ชาย 273 คน

หญิง 348 คน

รวม 621 คน

จำนวนครัวเรือน

247 ครัวเรือน

  คณะกรรมการชุมชน

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting