1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะกรรมการชุมชนแหลมทอง

คณะกรรมการชุมชนแหลมทอง

รูปภาพ
ชื่อ - สกุล
 ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
ที่อยู่


จ.ส.อ.พีระพงษ์ ต่อโชติ
ประธานกรรมการชุมชน
083-371 5527
24/1 ถ.เทศบาล14


พ.ท.ประวรรณ สาลัง
รองประธานกรรมการชุมชน
085-025 3719

13 ถ.เทศบาล15

นายชัยยนต์ พวงจินดา
กรรมการฝ่ายปกครองชุมชน
087-4421963
33/1 ถ.เทศบาล15


นางกรรณิกา

พรหมประดิษฐ์

กรรมการฝ่ายคลังชุมชน
089-250 7693
26/3 ถ.เทศบาล14


นางเคนมะณี สู่สุข

กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคมชุมชน
083-7967460
93 ถ.เทศบาล14

นางคำสี พาสว่าง

กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชุมชน
081-6607768
30/2 ถ.เทศบาล14
นางสุพิศ ธรรมคำ
กรรมการฝ่ายพัฒนาชุมชน
045-323933
39 ถ.เทศบาล15

นายสมบูรณ์ พันธ์ศรี
กรรมการฝ่ายการศึกษาและวัฒนาธรรมชุมชน
085-9467393
20 ถ.เทศบาล17

นางเกศิณีญาพร มอญชี

กรรมการเลขานุการชุมชน
086-2651868
22/3 ถ.เทศบาล17


ที่ตั้ง

ทิศเหนือ ติดกับชุมชนอยู่เย็น

ทิศใต้ ติดกับชุมชนหนองกอก

ทิศตะวันออก ติดกับชุมชนแสนสำราญ

ทิศตะวันตก ติดกับชุมชนหนองบก

ประชากร

ชาย 866 คน

หญิง 973 คน

รวม 1,839 คน

จำนวนครัวเรือน

616 ครัวเรือน

  คณะกรรมการชุมชน

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting