1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะกรรมการชุมชนหาดสวนยา

คณะกรรมการชุมชนหาดสวนยา

รูปภาพ
ชื่อ - สกุล
 ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
ที่อยู่


นางไพลำ ศรีแย้ม
ประธานกรรมการชุมชน
088-344821632 ถ.ทรายทอง


นางไพเราะ บุญกลิ่น
รองประธานกรรมการชุมชน
083-384479040 ถ.ทรายทอง


น.ส.ศิริวรรณ แซ่ตัน
กรรมการฝ่ายปกครองชุมชน
087-7762367
37 ถ.ประชาสันติ


นายณรงค์ หวานใจ
กรรมการฝ่ายคลังชุมชน
086-8707544

23/4 ถ.ประชาสันติ


นางอรัญญา โคตรแสน

กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคมชุมชน
-
-
น.ส.ต๋อย ตันติศิรินทร์
กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชุมชน
085-2050811

37 ถ.ประชาสันติ

นางพัน สุวรรณทับ
กรรมการฝ่ายพัฒนาชุมชน
-

38 ถ.ทรายทอง


นางบัวรินทร์ รอดภัย

กรรมการฝ่ายการศึกษาและวัฒนาธรรมชุมชน
-

24 ถ.ทรายทอง


น.ส.สุพัตรา บูรณะ

กรรมการเลขานุการชุมชน
081-6485065

49 ถ.ประชาสันติ


ที่ตั้ง

ทิศเหนือ ติดกับลำน้ำมูล

ทิศใต้ ติดกับชุมชนเกตุแก้ว

ทิศตะวันออก ติดกับชุมชนดีงาม

ทิศตะวันตก ติดกับชุมชนท่ากอไผ่

ประชากร

ชาย 176 คน

หญิง 189 คน

รวม 365 คน

จำนวนครัวเรือน

106 ครัวเรือน

  คณะกรรมการชุมชน

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล




จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting