1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดการอบรมสัมมนาบุคลากรทางการศึกษาปีการศึกษา 2558 "การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ"


วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 8.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ งานศึกษานิเทศก์ กองการศึกษา ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ประจำปีการศึกษา 2558 ในหัวข้อ"การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ"  โดยในพิธีเปิดการอบรมได้รับเกียรติจากนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี มาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี, สมาชิกสภาเทศบาล, ปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนการงานร่วมเป็นเกียรติ ซึ่งก่อนการอบรมได้มีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ครูผู้ที่ได้รับรางวัลเชิดชู เกียรติประจำปี 2558 ด้วย สำหรับการอบรมในครั้งนี้มีวตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ความรู้ในการบริหาร สถานศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ และส่งเสริมให้เกิดความพร้อมในการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ และวิสัยทัศน์ในการเรียนการสอนแก่คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ยอดอนงค์ จอมหงษ์พิพัฒน์ และดร.โสวัฒน์ พรมสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4  มาเป็นวิทยากรให้ความรู้

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน


  กองการศึกษา
Secured by Siteground Web Hosting