1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

สนง.นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562


วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนการงาน, พนักงานกองช่างสุขาภิบาล และผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความพร้อม และหารือถึงแนวทางในการดำเนินการของโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562  โดยทางเทศบาลเมืองวารินชำราบได้เสนอแผนบริหารจัดการระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย ระยะที่ 2 เข้ารับการขอสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในการนี้ทางสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอแนะแนวทางในการดำเนินโครงการ และการเตรียมข้อมูลทางด้านเทคนิควิชาการ เพื่อประกอบการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว  

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน  กองช่างสุขาภิบาล

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting