1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

งานวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแบบชิปปา (CIPPA Model) โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ จ.อุบลราชธานี

งานวิจัยเรื่อง งานวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแบบชิปปา (CIPPA Model) โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ จ.อุบลราชธานี
ผู้วิจัย

 นางอรุณี ทองปัน
 ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ

ดาวโหลดไฟล์ PDF

  

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting