1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

งานศูนย์บริการสาธารณสุข จัดโครงการอบรมให้ความรู้"เยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทัน รู้จักเลี่ยง ไม่เสี่ยงเอดส์ ประจำปี 2561" รุ่นที่ 1

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทัน รู้จักเลี่ยง ไม่เสี่ยงเอดส์ รุ่นที่ 1 โดยได้นำนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ มาเข้ารับการอบรมและทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ต่อสถานการณ์โรคเอดส์และเชื้อHIVในปัจจุบัน รู้จักภาวะที่เสี่ยงต่อการติดโรคทางเพศสัมพันธ์ และวิธีการป้องกันตนเองจากโรค รวมถึงการสร้างทัศนคติในเชิงบวกต่อผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอดส์ ซึ่งในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล, ปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนการงาน ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูร่วมเป็นเกียรติ พร้อมกันนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และกลุ่มจิตอาสาสะเดาหวาน โรงพยาบาลวารินชำราบ มาเป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้และพาทำกิจกรรมในครั้งนี้

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน 
Secured by Siteground Web Hosting