1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการให้ความรู้ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันอันตรายจากสารเคมี และการใช้งานเครื่องพ้นหมอกควันควบคุมโรคไข้เลือดออก


วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยนางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ร่วมด้วยนายบุญหลาย เสมอสุข หัวหน้างานสุขาภิบาล ได้จัดโครงการให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ในการป้องกันอันตรายจากสารเคมี และการใช้งานเครื่องพ้นหมอกควันควบคุมโรคไข้เลือดออก ในการประชุมให้ความรู้และความปลอดภัยแก่พนักงานจ้างและพนักงานทำความสะอาดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


 
Secured by Siteground Web Hosting